شرح وظایف کارشناس مالی

 

کارشناس مالی

 

 

شرح وظایف کارشناس مالی

 

1. پشتیبانی قوی و رو به رشد از مجموعه ادارات مرکز در تمامی زمینههای مالی؛

2. تدوین روند عملکرد مالی آسان و سریع همراه با نظم و انضباط خاص اداری و اجرا و نظارت بر آن در سیستم مالی مرکز؛

 

3. ارائه راهکارهایی کاملاً علمی ـ کاربردی در جهت تقویت و سرعت‌بخشی به پروژهها و طرحها در حیطه فعالیت مرکز؛

 

4. بررسی و مطالعه طرحهای پیشنهادی از نظر برآورد هزینه و توجیه‌پذیر بودن آن؛

 

5. تشکیل و بهکارگیری سامانهای پویا و به­روز بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده مالی به منظور نظاممند کردن امور مالی با هماهنگی امور مالی معاونت تهذیب؛

 

6. پیشنهاد سیاستهای درآمدی و هزینهای به مدیر مرکز و برنامهریزی برای تحقق آن‌ها؛

 

7. نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و انجام هزینههای مرکز و بخشهای تابعه آن؛

 

8. به­روز رسانی گزارشهای مالی، اعم از درآمدها و هزینهها با هدف برنامهریزی در اجرای برنامهها و توزیع مناسب منابع مالی؛

 

9. برنامهریزی جهت ایجاد تمرکز در تمامی درآمدهای حاصل از فعالیت قسمتهای مختلف مرکز؛

 

10. تأمین امنیت و حفظ اسناد مالی؛

 

11. طراحی و استقرار سیستم کنترل اموال مرکز و بخشهای تابعه؛

 

12. کنترل داخلی حسابهای: بودجه، هزینه، دستمزد، موجودی انبار و... و رفع هر گونه مغایرت از آن‌ها؛

 

13. تهیه و تنظیم، اجرا و ثبت و بایگانی تمامی فعالیت­های مالی مرکز؛

 

14. پرداخت سریع، قانونی و محترمانه هزینهها و حقالزحمهها؛

 

15. بررسی و تحلیل صورتهای مالی مرکز جهت ارائه گزارش به مسئول مربوطه؛

 

16. نظارت و بازرسی از فعالیتهای مالی دفاتر استانی با هماهنگی مدیر مرکز؛

 

17. تدوین روند عملکرد مالی آسان و سریع همراه با نظم و انضباط خاص اداری و اجرا و نظارت بر آن در سیستم مالی مرکز؛

 

18. سرعت‌بخشی، آسان‌سازی و ساماندهی در روند امور پشتیبانی مرکز؛

 

19. متمرکز کردن و همگون‌سازی در تهیه، تولید و توزیع اموال و محصولات مرکز؛

 

20. اقدامات لازم جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز؛

 

21. كنترل برنامه، بودجه و تخصیص اعتبارات ادارات تابعه مرکز بر اساس مصوبات؛

 

22. ابلاغ حجم و اعتبار برنامهها و اختصاص بودجه آن‌ها در هر سال به بخشهای مختلف مرکز؛

 

23. دریافت پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه ادارات و دفاتر استانی؛

 

24. تهیه و تنظیم پیشنویس بودجه سالانه مرکز و استانداردسازی آن طبق قوانین با همکاری بخش‌­های مختلف؛

 

25. تشخیص ردیف و تأیید وصول اعتبار برنامههای مصوب و تخصیص آن‌ها؛

 

26. ایجاد انسجام در دریافت بودجهها و برنامههای پیشنهادی ادارات و دفاتر استانی.