دفتر مدیر کل

 

دفتر مدیر کل

 

تعریف

 

دفتر مدیر کل، بخشی است کارآمد و دقیق که با تنظیم برنامهها و سرعت بخشیدن به فعالیتهای مدیر کل، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مرکز ایفا میکند.

 

شرح وظایف

 

1. هماهنگی برنامههای مدیر مرکز؛

 

2. هماهنگی جلسات شورای مدیران و سایر جلسات؛

 

3. پیگیری امور مربوط به شورای مشورتی و هماهنگی آن‌ها با مرکز؛

 

4. ثبت و ضبط صورت جلسات مرکز؛

 

5. نظارت بر عملکرد واحدهای تحت پوشش دفتر؛

 

6. ایجاد ارتباط سالم و منظم سازمانی بین ادارات مربوطه؛

 

7. ساماندهی و اجرای امور مربوط به دفتر مدیر مرکز، همچون: تهیه و تنظیم پیش­نویس‌نامهها، آیین‌نامهها، گزارشها و...؛

 

8. تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها؛

 

9. پیگیری امور در غیاب مدیر مرکز؛

 

10. پیشنهاد ارائه خدمات به منظور رفع نیازمندیهای نیروی انسانی مرکز؛

 

11. رسیدگی به تمامی امور مربوط به کارکنان، از قبیل: مرخصی، مأموریت، صدور احکام اشتغال به کار، حضور و غیاب، انتقالی و...؛

 

12. بررسی مسائل انضباطی کارکنان و گزارش به مقامات مربوطه؛

13. پیگیری علل هرگونه کم‌کاری و یا پایین آمدن بازده کار نیروها؛

 

14. ساماندهی و ارتقای کیفی امور کارپردازی و تأسیسات مرکز؛

 

15. ارسال تمامی مصوبه‌ها و ابلاغیهها به بخشهای مربوطه و پیگیری و نظارت بر حُسن انجام آن‌ها؛

 

16. کنترل ترددها و حراست از اموال مرکز؛

 

17. اپراتوری و پاسخگویی به هرگونه مراجعه حضوری و یا تلفنی اشخاص؛

 

18. ارائه گزارش ماهانه از فعالیتهای دفتر؛

 

19. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز.