دستورالعمل تاسیس واحد قرآن و عترت مدرسه

باسمه تعالی

 

دستورالعمل تأسیس واحدهای قرآن و عترت مدارس علمیه

 

1.      درخواست تأسیس واحد قرآن و عترت از طرف مدیر مدرسه.

2.      معرفی یک نفر جهت تصدی مدیریت واحد قرآن و عترت مدرسه.

3.      تکمیل فرم­ها و کاربرگ­های مربوطه.

4.      تایید فرد مذکور در صورت احراز شرائط جهت مدیریت واحد قرآن و عترت توسط معاونت تهذیب استان.

5.       آماده سازی مکان مناسب برای واحد قرآن و عترت.

6.      تجهیز و تهیه امکانات و لوازم مورد نیاز واحد.

7.      آماده سازی مکان برگزاری کلاس­های آموزشی.