نوا
  مقام معظم رهبري مدظله - تدبر در قرآن

   

ارتباطات

 

اوقات شرعی
اخبار > نتایج مصاحبه دوره حفظ تابستانی 1397


ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرسه

وضعیت

محدوده شروع حفظ

1

سید سعید مصطفوی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

2

سید محمد عطا حسینی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

3

محمد مهدی محرم زاده

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

4

مهدی بیرامی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

5

محمد رضا کرمی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

6

سیدحسین حسینی نیاز

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

7

حسین کرمی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

8

مهدی حیدری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

9

محمد رضا بیات

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

10

محمد همدانی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

11

سعید افشار

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

12

علیرضا ترکمان

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

13

امیر حسین صالحی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

14

محمدمهدی اوسطی مقدم

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

15

مجتبی نوروزی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

16

امیر حسین اسکندری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

17

پژمان کاویانی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

18

امیر حسین عنایتی ضمیر

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول آل عمران

19

محمد یوسفی اقتدار

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

20

مهدی خلیلی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

21

محمد مهدی بهنیائیان

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

22

ابوالفضل بابائی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

23

امیر حسین مرادی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

24

حمید رضا بابائی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

25

امیر حسین قربانی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

26

محمد متین شریفی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

27

نادر صادقی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

28

سعید فیروزی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

29

مصطفی جوادی ثابت

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

30

علی حمزه ای

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

31

محمد جواد محمودی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

نیمه جزء 7

32

سید مرتضی حسینی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

33

محمد مهدی سوری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

34

محمد رضا کریمی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

35

حسن عسگری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

36

امیر حسین اسکندری جهان

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

37

رامین مختاری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

38

علی محمد خیرخواه

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

39

علی سلطانی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

40

حسین حاتمی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

41

رضا نادری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول سوره یوسف علیه السلام

42

مهدی نفری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 14

43

محمدامین کمندی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

44

محسن اسکندری عطاء

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

45

محمد رضا سحاب خدادوست

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 9

46

سید سعید طاهری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

47

محمد آقا محمدی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

48

وحید داوری

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

49

رامین آقامحمدی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

50

سجاد سلیمی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

51

محمد سلگی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

52

پیمان مرادی

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

53

مصطفی جاوید

امام حسین علیه السلام همدان

قبول

اول جزء 15

54

امیر حسین رحیمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

55

ارسلان قربانزادگان

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

56

محمد حسینزاده

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

57

فرهاد موسائی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

58

مهدی زینال نزاد

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

59

امید قلیزاده

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

60

اسماعیل محبوبی اصل

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

61

میلاد عبدی­وند

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

62

آرمین محمدیان

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

63

میر محمد حسینی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

64

سید علی سید هاشمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

65

محمد محمد لو

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

66

مهدی رمضانی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

67

حمید رضا بهاری

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

68

مهدی رحیمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

69

سید رضا سید رضائی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

70

سید علی سید نظری

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

71

سید هادی سیدی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

72

سالار دولت خواه

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

73

مهدی اعتمادنژاد

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

اول جزء 3

74

سید محمد جمهری

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

75

احمد صالح پور

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

76

هادی میرزاخانی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

77

سید رضا سید ولی لو

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

78

مهدی متقدمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

79

اکبراعتماد نژاد

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

80

احمد زارعی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

81

مهران سلمانی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

82

مهدی قینرلو

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

83

رضا ملکی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

84

امیر رضا کریمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

85

سید جواد طباطبائی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

86

مهدی نجفی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

87

میر احمد سید رضائی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

88

سید محمد سید نظری

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

89

وحید رستمی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

90

ابوالفضل جاهد

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

91

امیر خلیلی

امام علی علیه السلام سلماس

قبول

 

92

رضا شنبدی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

93

محمد مهدی بحرانی راد

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

94

سعید کریمی راد

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

95

محمد مهدی کشتکار

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

96

سید مهدی علوی موسوی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

97

صاحب احمدی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

98

امیر حسین عبداللهی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

99

علیرضا جمالی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

100

حجت الله خواجه گیری

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

101

محمد سعید نعیمی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

102

رضا عالی پور

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

103

رضا جوکار

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

104

مسعود قاسمی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

105

محمد حسین فولادی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 2

106

محمد رضا دولت جاوید

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء 3

107

علیرضا شهنیایی

امام خمینی رحمۀالله بوشهر

قبول

اول جزء8

108

عارف بدخشان

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء20

109

کیوان آیتی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء13

110

حامد حامدی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء8

111

بهمن عبدلی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء7

112

علی حسن نژاد

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء4

113

عباس محرمی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء21

114

حسین همایون

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء8

115

امید فرضی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء8

116

مهدی هاشم زاده

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء7

117

محمد فتحی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء8

118

سید سعید آذری

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء8

119

محمدجواد طلائی

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء4

120

حافظ زندیان

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء6

121

پیمان بدخشان

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء12

122

مهدی شیری

ولی عصر علیه السلام گرمی

قبول

اول جزء11

123

عبدالرضا حق پرست

امام صادق علیه السلام کوتنا

قبول

اول جز5

124

محمد صادق امیدی گیلانی

امام صادق علیه السلام ازنا

قبول

اول جز3

125

میلاد گودرزی

امام صادق علیه السلام ازنا

قبول

اول جز3

126

علی کشتکار

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء19

127

محمد حسن نعیمیان

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء7

128

مهدی باقری

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء9

129

علی رجبی

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء8

130

سید محمد کاظم حسینی نژاد

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء5

131

امیر حسین ولی

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء9

132

حسن میرزائی

امام رضا علیه السلام قم

قبول

اول جزء22

133

سید علی شریفی

جعفریه رستمکلا

قبول

اول جزء 10

134

ایمان شریفیان

جعفریه رستمکلا

قبول

اول جزء 5

135

رضا زارع

جعفریه رستمکلا

قبول

اول جزء 5

136

علی صیدی

جعفریه رستمکلا

قبول

اول جزء 25

137

محمد معظمی

رسول اکرم صلی الله علیه و آله همدان

قبول

اول جزء 11

138

محمد رسول کرمی

مدرسه گلپایگانی قم

قبول

اول جزء 3

139

بهزاد خدائی

امام باقر علیه السلام

قبول

اول جزء 2

140

غلامرضا شهرزاد

امیرالمومنینتبریز

قبول

اول جزء9

141

مصطفی قانی

جهانگیرخان قم

قبول

اول جزء16

142

جواد رمزعلی

چهارده معصوم قم

قبول

اول جزء10

143

مهدی فلاح نژاد

ولی عصر علیه السلام بناب

قبول

اول جزء6

144

رسول اسدی

صالحیه اردبیل

قبول

اول جزء 12

145

سید میثم صدر

صدوقی قم

قبول

اول جزء7

146

محمد رجاخواه

 سفیران هدایت همدان

قبول

اول جزء13

147

مهدی زارعی

سفیران هدایت همدان

قبول

اول جزء2

148

رضا کرمی

مدرسه علمیه سعادت

قبول

اول جزء9

149

سید مهدی هاشمی

جعفریه رستمکلا

قبول

اول جزء 5

150

علی بهاری

امام حسین علیه السلام

قبول

اول جزء3

151

مهرداد سبزیان

سفیران هدایت علویون

قبول

اول جزء2

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
در محضر قرآن و عترت
قرآن از دیدگاه بزرگانجرعه‌ای از کلام وحیدانستنی‌هاحکایات و اندرزهاپیامک

.