پیامک شعر و پند

 

.

.

.

 

 

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس *** ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را

 

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود *** بهر درش که بخوانند بی خبر نرود

 

مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی *** چرا ملامت رندِ شرابخواره کنم

 

مردی نه به قوت است و شمشیر زنی ***  آن است که جوری که توانی نکنی

 

آب دریارا اگر نتوان کشید *** هم به قدر تشنگی باید چشید

 

 

لطف حق با تو مداراها کند *** چون ز حدش بگذرد رسوا کند

 

دانی که چرا خدا تو را داده دست *** من معتقدم که اندر آن سری هست

با یک دست به کار خود پردازی *** با دست دگر ز دیگران گیری دست

 

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ *** ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ

 

با بدان کم نشین که صحبت بد *** گرچه پاکی تو را پلید کند

آفتاب بدین بزرگی را *** لکه‌ای ابر ناپدید کند